Rydym yn cynnig cefnogaeth, gwasanaethau a chyngor i bobl Dduon a Lleiafrifoledig Ethnig ledled Cymru sy’n cael eu heffeithio arnynt gan iechyd meddwl gwael.

Mae llawer o adroddiadau wedi dangos bod trosgynrychiolaeth o oedolion Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig mewn gwasanaethau iechyd meddwl, ond mae hefyd tangynrychiolaeth ymysg pobl ifanc o’r cefndiroedd hynny’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl. At hynny, mae Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig llai tebygol o gael eu cyfeirio gan feddyg teulu am gefnogaeth, er bod hyn yn arwain at ganrannau uwch na’r cyfartaledd o bobl yn cael arhosiad yn yr ysbyty gyda phroblemau iechyd meddwl cronig.

Fel rhan o genhadaeth Diverse Cymru, rydym yn ymdrechu i wneud gwahaniaethau cadarnhaol i’r ystadegau hyn. Rydym yn defnyddio ein safle i godi ymwybyddiaeth ymysg cymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Cymru ac ymysg gweithwyr gofal iechyd am y  rhwystrau a phroblemau ychwanegol sy’n wynebu Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig wrth geisio defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl.

Rydym am i bobl deimlo’n hyderus ac yn gyfforddus wrth ddefnyddio gwasanaethau, ac i ymarferwyr gofal iechyd deimlo’n fwy gwybodus wrth wynebu’r cymhlethdodau sy’n deillio o faterion sy’n wynebu rhai pobl Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig wrth geisio cymorth.

Ein prosiectau

Ariennir y Prosiect Iechyd Meddwl a Dementia Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’u grantiau Adran 64, ac mae’n canolbwyntio ar gynrychioli safbwyntiau, barn a phrofiadau oedolion Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd â salwch meddwl/dementia a’u mynegi i lunwyr polisïau ac ymarferwyr ar lefel strategol. Mae’r gwaith hwn o ymgysylltu, ymchwilio a gweithio mewn partneriaeth yn helpu i sicrhau bod y rhwystrau sy’n neilltuol i’r grwpiau hyn o bobl yn cael eu hystyried wrth ddatblygu a gweithredu ar ddeddfwriaeth, polisïau, gweithdrefnau ac arferion ledled Cymru.

Mae’r gwaith hwn hefyd yn cynnwys ffocws penodol ar ddementia ymysg Cymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Mae prinder ymchwil ar bobl hŷn yn y cymunedau hyn ac mae Diverse Cymru wedi gweithio’n galed dros y 4 blynedd ddiwethaf i ddarparu sylfaen tystiolaeth fel platfform ar gyfer creu newid ystyrlon. Canfu’r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Ddementia fod pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig yn llai tebygol o gael diagnosis neu gefnogaeth oherwydd diffyg tystiolaeth, felly ni ellir pwysleisio digon ar bwysigrwydd ein gwaith.

Gwyddom fod pobl o gymunedau amrywiol yn cael profiad tra gwahanol o ddementia o’i gymharu â phrofiadau pobl Gwyn Prydeinig, er enghraifft mae diagnosis yn fwy tebygol o gael ei wneud yn ystod cyfnod mwy datblygedig y salwch, mae llai o bobl o’r cymunedau hyn yn defnyddio gwasanaethau dementia prif lif, ac amrywiol yw argaeledd ffurfiau ar gefnogaeth ar ôl diagnosis sy’n briodol yn ddiwylliannol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda chymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru, a chyda sefydliadau dan arweiniad pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n ymwneud â phobl hŷn, gofal a chymorth dementia yng Nghymru. Rydym wedi cynnal seminarau i drafod gofal dementia yn y cymunedau amrywiol i dynnu sylw at arfer da ledled Cymru. Rydym hefyd wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau arloesol ar ddementia ymysg cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru:

 “Wrth imi Gerdded y Filltir Olaf” (Cymraeg a Saesneg)

Adroddiad ar ffurf casgliad o gyfweliadau gyda theuluoedd sydd wedi bod yn dyst i’r effaith ddinistriol y mae dementia wedi’i chael ar eu teuluoedd.

Dewch inni Drafod Dementia – Diwedd ar y Stigma (Cymraeg a Saesneg)

Adroddiad ar ddigwyddiad dementia ymysg Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a gynhaliwyd gan Diverse Cymru ar 19 Medi 2019 yng Nghanolfan Gymunedol Butetown, Caerdydd.

Papur Briffio ar Ymchwil. Adolygiad Tystiolaeth a blaenoriaethau ymchwil sy’n dod i’r amlwg

Mai 2021

Gadael Neb Ar Ôl – gwella’r llwybrau tuag at wybodaeth am ddementia, asesiad cynnar, a chefnogaeth i bobl hŷn o gefndiroedd lleiafrifoledig hil-ddiffiniedig yng Nghymru.

Posteri

Rhai o arwyddion cynnar dementia ac Atal dementia, gyda fersiynau Saesneg, Cymraeg, Hindi a Bengaleg ar gael

Darllenwch fwy am ein gwaith ar Ddementia.

Rydym yn gweithio gyda’r bobl ganlynol:

 • Pobl o gymunedau Affricanaidd, Affricanaidd/Du Caribïaidd, Bangladeshi, Indiaidd a Phacistanaidd
 • Y boblogaeth hirsefydlog 3edd a 4edd cenhedlaeth o dras gymysg yng Nghaerdydd
 • Ceiswyr lloches a ffoaduriaid

 

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

 • Cynllun adfer personol – cydweithio gyda chleientiaid i ganfod nodau unigol a llwybrau delfrydol at adferiad
 • Cefnogaeth yn y gymuned – help a chymorth gyda sefyllfaoedd bob dydd
 • Gwybodaeth a chyngor
 • Cyfeillio – caiff gwirfoddolwyr cyfeillio eu hyfforddi a’u cefnogi gan Diverse Cymru i ddarparu cyfleoedd cymdeithasol anffurfiol i bobl sy’n ynysig oherwydd eu problemau iechyd meddwl
 • Cyfeirio ymlaen ar gyfer unigolion, aelodau’r teulu a gofalwyr
 • Ymweliadau ysbyty a meddyg teulu
 • Dealltwriaeth ac anogaeth

 

Pwy gaiff gyfeirio?

 • Caiff darpar gleientiaid hunangyfeirio
 • Sefydliadau gwirfoddol a chymunedol
 • Asiantaethau sy’n gweithio gyda phobl ddigartref
 • Gweithwyr cefnogaeth tai
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Timau Iechyd Meddwl Cymunedol (CMHT)
 • Meddygon teulu a gweithwyr iechyd eraill
 • Gwasanaethau prawf
 • Sefydliadau Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches

Prosiect Cymru gyfan yw HYPE Cymru, sy’n gweithio’n bennaf mewn pedair ardal yng Nghymru, sef: Caerdydd, Casnewydd, Abertawe, a Wrecsam. Mae’r prosiect yn gweithio gyda phobl ifanc o 7 mlwydd oed i 25 mlwydd oed, yn gweithio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, yn cynnal gweithdai i Gyfnodau Allweddol 2 a 3, clybiau ieuenctid a chanolfannau cymunedol.

Mae hyn yn cynnwys rhedeg ‘Sied’ yng Nghaerdydd, ble caiff pobl ifanc alw heibio ambell waith yr wythnos i drafod a dysgu am iechyd meddwl a llesiant. Mae gennym hefyd lyfrgell Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, i bobl ifanc gael gafael ar lyfrau a ysgrifennwyd gan awduron amrywiol, a ble gallan nhw uniaethu â’u hunain. Rydym hefyd yn cynnal gweithdai ar gyfer rhieni, athrawon a gweithwyr ieuenctid ledled Cymru.

Mae HYPE Cymru yn cynnal gweithdai sy’n trafod teimladau, gwybodaeth iechyd meddwl, a chwalu stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl a sut i siarad am iechyd meddwl, a phwy y gallwch siarad â nhw os bydd angen help arnoch.

Mae Gweithiwr Plant a Phobl Ifanc y prosiect wedi’i hyfforddi’n holistig, yn arweinydd yoga plant a phobl ifanc cymwysedig, yn hyfforddwr meddylgarwch plant a phobl ifanc, ac yn brofiadol hefyd mewn adweitheg, reiki, aromatherapi, hyfforddi personol a Lefel 1 mewn cwnsela. Mae hyn yn ei galluogi i arddel dull holistig a’i gwybodaeth am ymarfer corff, meddylgarwch ac yoga yn ei gwaith.

Presgripsiwn gwyrdd

Mae hyn yn golygu mynd â phobl ifanc allan i’r awyr agored yng Nghymru, gan arddel dull holistig. Mae HYPE Cymru yn gweithio i helpu pobl ifanc gael amser allan, gan wneud rhyw fath o ymarfer corff, efallai, neu gerdded. Mae HYPE yn annog pobl ifanc i ymarfer meddylgarwch wrth fynd allan am dro, a gwrando arnyn nhw eu hunain.

I ddysgu mwy, cliciwch yma.

Gydag arian gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi creu prosiect sy’n anelu at ddarparu cefnogaeth ehangach sy’n canolbwyntio ar y person i bobl BAME sy’n agored i niwed ledled Cymru ac sydd angen cefnogaeth iechyd meddwl arnynt ar hyn o bryd. Mae ein dulliau arferol o weithio wedi newid oherwydd COVID-19 ac rydym yn gweld galw cynyddol am ein gwasanaethau arbenigol o bob cwr o Gymru. Mae’r gwasanaeth hwn yn canolbwyntio ar y gymuned ac mae’n sensitif yn ddiwylliannol, gan gynnig gwasanaethau mewn pedair iaith gymunedol (yn cynnwys Arabeg a Somalieg), gyda’r nod o wella llesiant meddyliol unigolion fel nad oes angen iddyn nhw ddefnyddio gwasanaethau cynradd.

I gysylltu, ffoniwch 07932 512240 neu anfonwch ebost at tubasum.munawar@diverse.cymru.