Rydym yn arbenigo mewn darparu ymgynghoriaeth a chyrsiau hyfforddiant sy’n trafod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Mae Diverse Cymru’n darparu amrywiaeth eang o ymgynghoriaeth a hyfforddiant ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Gellir cynnal ein holl gyrsiau ac ymgynghoriadau ar-lein (ar Microsoft Teams neu Zoom), neu wyneb yn wyneb yn eich sefydliad.

Mae ein holl gyrsiau a gwasanaethau ymgynghori wedi’u seilio ar ymgysylltu â phobl amrywiol o blith yr holl nodweddion cydraddoldeb, ynghyd â gweithio gyda phobl sy’n profi gwahaniaethu, anfantais a/neu anghydraddoldeb yng Nghymru.

Caiff pob ymgynghoriad neu sesiwn hyfforddi ei deilwra i chi i gyfarch eich deilliannau dysgu a’ch blaenoriaethau chi.

Rhoi darlun yn unig mae’r dewis hwn o wasanaethau, fel enghraifft o ddarpariaeth gwasanaeth Diverse Cymru.

Ymgynghoriaeth

Rydym yn darparu ymgynghoriaeth un i un ar unrhyw agwedd ar gyrraedd cymunedau amrywiol; ymgysylltu a chynnwys pobl amrywiol; gwreiddio cydraddoldeb mewn polisïau ac arfer; gwreiddio cydraddoldeb mewn prosiectau a gweithgareddau; Asesiadau Effaith Cydraddoldeb; a materion eraill sy’n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Gallwn ddarparu ymgynghoriaeth o bell neu wyneb yn wyneb – cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Mae ein dewis o wasanaethau ymgynghoriaeth ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn cynnwys:

 • Digwyddiadau cynnwys ac ymgysylltu
 • Adolygiadau polisi ac arfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Ysgrifennu strategaethau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a gwreiddio cydraddoldeb yn eich prosiect neu wasanaeth
 • Asesiadau Effaith Cydraddoldeb
 • Bod yn Gyfeillion Beirniadol
 • Cyflwyniadau, darlithoedd a seminarau

Mae pynciau’r ydym wedi’u darparu o’r blaen yn cynnwys:

 • Model Cymdeithasol Anabledd
 • Ymgysylltu â chymunedau amrywiol
 • Arferion amrywiaeth ymysg y gweithlu
 • Amcanion cydraddoldeb a Chynlluniau Cydraddoldeb Strategol
 • Gwreiddio cydraddoldeb yn eich gwasanaethau a phrosiectau
 • Amrywiaeth ar waith ym myd ffilm a theledu
 • Amrywiaeth yn y sector celfyddydau
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn addysg
 • Polisi ac arfer taliadau uniongyrchol
 • Gwella gwasanaethau i gymunedau amrywiol
 • Cysylltu cydraddoldeb a llesiant
 • Cydraddoldeb a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Cyflawni Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol effeithiol
 • Asesiadau Effaith Cydraddoldeb
 • Ymchwil ar gydraddoldeb a’i ddefnyddiau

(Cliciwch yma am fwy o wybodaeth…)

Hyfforddiant

Mae Diverse Cymru yn cyflogi arbenigwyr yn eu meysydd sy’n darparu amrywiaeth o hyfforddiant wedi’i deilwra, o safon uchel, sy’n trafod pob agwedd ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer eich sefydliad.

Rhoi darlun yn unig mae’r rhestr hon o sesiynau hyfforddi, cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn sesiwn hyfforddi nad yw wedi’i gynnwys yn y rhestr. Mae ein holl gyrsiau’n cael eu teilwra i’ch sefydliad, eich dewis o ddeilliannau dysgu, a gellir eu haddasu i weddu i’ch gofynion.

Mae pynciau’r ydym wedi darparu hyfforddiant i sefydliadau arnynt o’r blaen yn cynnwys: 

 • Cydraddoldeb, amrywiaeth ac ymwybyddiaeth ynghylch cynhwysiant
 • Rhagfarn ddiarwybod
 • Ymwybyddiaeth cydraddoldeb anabledd
 • Ymwybyddiaeth trawsrywedd, hunaniaeth o ran rhywedd a mynegiant rhywedd
 • Ymwybyddiaeth amrywiaeth ddiwylliannol
 • Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
 • Ymwybyddiaeth iechyd meddwl cymunedau Duon, Asiaidd ac Ethnigrwydd Lleiafrifoledig
 • Deddf Cydraddoldeb 2010 – y gyfraith ac ymarfer
 • Gwneud Addasiadau Rhesymol i bobl anabl mewn cyflogaeth ac fel defnyddwyr gwasanaeth
 • Asesiadau Effaith Cydraddoldeb ac Asesiadau Effaith Integredig
 • Ymwybyddiaeth cyfeiriadedd rhywiol
 • Cynnwys gwirfoddolwyr amrywiol
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle
 • Ymwybyddiaeth troseddau casineb

(I ddysgu mwy am yr hyfforddiant a gynhigiwn, ac i weld y Deilliannau Dysgu ar gyfer pob un o’r pynciau hyfforddiant uchod, cliciwch yma…)

Am fwy o wybodaeth neu i archebu cwrs: 

Ebost – Ele Hicks;

Ebost – Gwybodaeth;

Ffôn – 029 2036 8888

Ele Hicks, Diverse Cymru, Diverse Cymru, 96-98 Stryd Neville, Caerdydd, CF11 6LS

It was the first time we have had such training and it opened up lots of conversations so all really useful and important – thank you!

Tracey Brown, Mentoring, Training Development Leader @ Rubicon Dance

Really good – very informative and a good refresher for the bits you already know.

Anonymous feedback on BME Mental Health Awareness Training

I really enjoyed the detailed explanations, the training was very relevant to my role.

Anonymous feedback on Trans & Gender Identity Training

We found the training delivered by Ele to be informative and timely. Participants especially appreciated the youth-led element and the chance to ask questions!

Dr Sarah Younan, Youth engagement Co-ordinator, Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

I feel I have increased my knowledge and skills

Anonymous feedback from training

Loved it, very informal and encouraged lots of feedback

Anonymous feedback from training