Cynllun Grant Diwylliant Llywodraeth Cymru ar gyfer Sefydliadau Llawr Gwlad – ar agor nawr

Mae Cynllun Grant Diwylliant Llywodraeth Cymru ar gyfer Sefydliadau Llawr Gwlad yn un o gyfres o weithgareddau a fydd yn cael eu cynnal i gefnogi pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, yn cynnwys pobl o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr, i gael mynediad a chynhwysiant cyfartal mewn gweithgareddau diwylliannol ledled Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei ymrwymiadau a’i fenter ar gydraddoldeb hiliol, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2022 yn eu Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. Amlinellodd y Cynllun weledigaeth Llywodraeth Cymru i fod yn genedl wrth-hiliol erbyn 2023 a chyflwynodd nodau a chamau gweithredu blaenoriaethol ar gyfer 11 o feysydd polisi yn cynnwys Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon.
Fel rhan o’r nodau chamau gweithredu hynny, nod y grant hwn, a reolir gan Diverse Cymru, yw cefnogi pobl Duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, yn cynnwys pobl o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr, i ddatblygu gweithgareddau diwylliannol a chreadigol ledled Cymru a gall gefnogi prosiectau un flwyddyn neu brosiectau aml-flwyddyn hyd at fis Rhagfyr 2024.

Pa brosiectau fydd yn cael eu cefnogi?

Ein dymuniad yw cefnogi amrywiaeth o brosiectau sy’n adlewyrchu amrywiaeth cymunedau Cymru yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i, gelfyddydau gweledol, celf cymunedol, dawns, carnifal, gwyliau, perfformiad, llenyddiaeth, a cherddoriaeth.

Manylion y grant

Mae dau fath o grant ar gael, ewch i fwrw golwg ar y meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob grant cyn ymgeisio.

Grant canolig

Mae cyllid o £1,001 – £5,000 ar gael i brosiectau dan arweiniad sefydliadau llawr gwlad dielw cyfansoddiadol yn cynnwys elusennau a chwmnïau budd cymunedol. Caiff sefydliadau anghorfforedig / grwpiau cyfansoddiadol ymgeisio ar y cyd â sefydliad cwbl gyfansoddiadol.

Grant mawr

Mae cyllid o £5,001 – £30,000 ar gael i gefnogi prosiectau dan arweiniad sefydliadau dielw cyfansoddiadol yn cynnwys elusennau a chwmnïau budd cymunedol.

Dyddiadau cau

Rownd 1: mae ceisiadau am y ddau grant ar agor nawr a byddant yn cau Ddydd Llun 25ain Medi am 9am.
Caiff sefydliadau wneud cais am gyllid ar gyfer un flwyddyn neu fwy nag un flwyddyn. Ar gyfer prosiectau un flwyddyn, rhaid i’r arian fod wedi’i wario erbyn 31 Mawrth 2024. Rhaid i sefydliadau sy’n gofyn am gyllid aml-flwyddyn nodi’r swm y mae ei angen ar gyfer pob blwyddyn ariannol (heb fod yn fwy na’r trothwy uchaf o £30,000 ar gyfer y ddwy flynedd) a rhaid cwblhau’r prosiect erbyn 31 Rhagfyr 2024

Am fwy o wybodaeth

Mae gan bob grant (y grant canolig a’r grant mawr) ei daflen wybodaeth ei hun a fydd yn rhoi mwy o wybodaeth ichi ynghylch pa grwpiau sy’n gymwys a beth y gellir defnyddio’r grant ar ei gyfer.

Cliciwch ar y dolenni yma i gael mynediad at y Taflenni Gwybodaeth

Grant Canolig
Grant Mawr

Dewiswch eich ffurflen cais isod:

Ffurlen Cais – Grant Canolig
Ffurlen Cais – Grant Mawr

Cefnogaeth i wneud cais

Byddwn yn cynnal Sesiynau Gwybodaeth ar-lein i chi gael mwy o wybodaeth am y cynllun grant ac i roi cyfle ichi ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.
Cynhelir y sesiwn gyntaf am 11am ddydd Mawrth 22ain Awst ar Zoom. I archebu lle, cliciwch ar y ddolen hon neu anfonwch ebost atom i grants@diverse.cymru
Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau cyngor i grwpiau ar sut i lunio cais da, cysylltwch â ni ar grants@diverse.cymru am wybodaeth am y sesiynau hyn.

Grantiau Bach

Bydd cynllun grantiau ar gyfer grwpiau bach a grwpiau anghyfansoddiadol am gyllid o hyd at £1,000 yn agor yn gynnar ym mis Medi. Cysylltwch â ni ac fe wnawn gysylltu â chi eto pan fydd y cynllun grantiau bach ar agor.

Hysbysiad preifatrwydd

I ddysgu sut y byddwn yn trin unrhyw ddata personol a ddarperir gennych mewn cysylltiad â’ch cais am grant, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.