Rydym yn helpu i ddarparu Gwasanaethau sy’n Addas yn Ddiwylliannol sy’n benodol i’ch maes gwaith chi, ac sy’n gwneud gwahaniaeth ymarferol i Bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru.

Ym mis Hydref 2016, lansiodd Vaughan Gething, a oedd yn Weinidog Iechyd ar y pryd, y Pecyn Adnoddau Cymhwysedd Diwylliannol yn swyddfeydd Diverse Cymru. Pecyn yw hwn wedi’i greu’n arbennig ar gyfer sefydliadau ac ymarferwyr iechyd meddwl yng Nghymru. Dyma oedd ei ddatganiad ynghylch y Pecyn Adnoddau:

 “Rwy’n croesawu datblygiad y Pecyn Adnoddau Cymhwysedd Diwylliannol, a fydd yn helpu ymarferwyr proffesiynol a gwasanaethau o ddarparu cymorth a gofal mwy addas i bobl. Bydd prosiectau o’r fath yn ein helpu i gyflawni nifer o’r nodau sy’n rhan o’n strategaeth ddeng mlynedd Law yn Llaw at Iechyd Meddwl”

Wedi inni lansio’r Pecyn Adnoddau hwn, sydd â’r nod penodol o arfogi’r sector iechyd meddwl a gofal cymdeithasol i wella’r gefnogaeth i gymunedau difreintiedig, fe wnaethom ni yn Diverse Cymru sylweddoli na fuasai hynny’n ddigon i wneud y newidiadau ymarferol parhaus angenrheidiol i’r gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau cyhoeddus eraill a ddarperir ac a dderbynnir gan gymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru.

Felly, drwy weithio gyda sefydliad nod siarter sefydledig (UKIED), fe wnaethom ychwanegu’r Cynllun Ardystio at y Pecyn Adnoddau, a’i enw yw’r Cynllun Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol.

Os hoffech holi am gofrestru ar y cynllun – Holwch Ynglŷn â Chofrestru.

Mae’r cynllun, a gefnogir gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion, yn canolbwyntio ar wella arferion yn y gweithle i helpu sicrhau bod y rhwystrau penodol sy’n wynebu pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn cael eu hystyried fel rhan o ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus iddyn nhw, a’r gobaith yw y bydd y Pecyn Adnoddau a’r cynllun ardystio hwn sydd wedi’i seilio ar dystiolaeth yn arfogi sefydliadau ac ymarferwyr gyda chymorth, technegau ac ymyraethau perthnasol i’w galluogi i ddarparu gwasanaeth effeithiol, diwylliannol-gymwys, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer/claf.

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i’r fenter hon drwy ei grant Adran 64 ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector sy’n gweithio ar lefel Cymru gyfan yn y sector iechyd meddwl. Rydym yn gwerthfawrogi ymroddiad ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i lansio’r Cynllun Ardystio arloesol newydd hwn.

PWRPAS A NOD Y CYNLLUN HWN, A’R ANGEN AMDANO

Mae’r angen am y rhaglen hon yn deillio o’r anghydraddoldeb a gydnabyddir sy’n bodoli yn y gwasanaethau a ddarperir i bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus penbaladr o’i gymharu â defnyddwyr gwasanaeth nad ydynt o gefndiroedd amrywiol. Mae gwaith ymchwil dros gyfnod o flynyddoedd lawer wedi canfod mai un o brif achosion yr anghydraddoldeb hwn yw diffyg gwasanaethau ar gyfer cymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig sy’n sensitif yn ddiwylliannol ac felly, yn gymwys yn ddiwylliannol.

Prif bwrpas y cynllun yw datblygu gwasanaethau ymatebol, priodol, rhagweithiol sy’n sensitif yn ddiwylliannol, sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol, ymarferol a pharhaus i gymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig yng Nghymru.

Prif nod y cynllun yw magu hyder ymhlith cymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig yng Nghymru a’u gwneud yn fwy cyfforddus wrth gael gafael ar wasanaethau cyhoeddus, ac i ymarferwyr gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol eraill yng Nghymru fod yn fwy sensitif a gwybodus ynghylch y materion a allai wynebu cymunedau amrywiol wrth geisio cael gafael ar wasanaethau a chefnogaeth addas.

BUDDION Y CYNLLUN

Mae ymchwil ac arfer wedi dangos bod gwasanaethau sy’n gymwys yn ddiwylliannol yn arwain at fuddion Cymdeithasol, Iechyd a Busnes, a hynny ar gyfer y darparwr, y cwsmeriaid/cleifion, a’r gymuned gyfan.

Mae buddion fel gwell deilliannau iechyd, mwy o barch, a dealltwriaeth ar y cyd, gan amlaf yn arwain at fwy o gyfranogiad gan y gymuned leol, costau is a llai o anghyfartaledd mewn gofal.

Mae’r Cynllun yn nodi’r cyfyngiadau hyn yn benodol, ac mae wedi’i gynllunio i fod yn effeithlon ac yn effeithiol o ran costau ac adnoddau. At hynny, mae tystiolaeth glir bod annog sefydliadau i gynnwys ystyriaethau diwylliannol yn llawer cynharach ac yn fwy effeithiol o fewn cylched y berthynas gyda defnyddwyr gwasanaeth ac yn eu prosesau busnes fel arfer eu hunain yn golygu ymgysylltu’n fwy effeithiol ac yn fwy cynhwysol gyda defnyddwyr gwasanaeth. Mae’n arwain hefyd at well profiad i ddefnyddwyr gwasanaeth, sy’n arwain at well canlyniadau a mwy o arbedion effeithlonrwydd.

Gallwch ddysgu mwy am y cynllun a chofrestru yma.

Rydym yn cynnig cefnogaeth, gwasanaethau a chyngor i bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ledled Cymru sy’n cael eu heffeithio arnynt nid yn unig gan broblemau iechyd meddwl ond hefyd gan unrhyw wasanaethau cyhoeddus y maen nhw’n eu defnyddio.

Mae llawer o adroddiadau wedi dangos bod trosgynrychiolaeth o oedolion Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig mewn gwasanaethau iechyd meddwl, ond mae hefyd tangynrychiolaeth ymysg pobl ifanc o’r cefndiroedd hynny’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl. At hynny, maen nhw’n llai tebygol o gael eu cyfeirio gan feddyg teulu am gefnogaeth, er bod hyn yn arwain at ganrannau uwch na’r cyfartaledd o bobl yn cael arhosiad yn yr ysbyty gyda phroblemau iechyd meddwl cronig.

Fel rhan o genhadaeth Diverse Cymru, rydym yn ymdrechu i wneud gwahaniaethau cadarnhaol i’r ystadegau hyn. Rydym yn defnyddio ein safle i godi ymwybyddiaeth ymysg cymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Cymru ac ymysg gweithwyr gofal iechyd ac eraill fel ei gilydd, i gynyddu’r ddealltwriaeth o’r problemau a rhwystrau ychwanegol sy’n wynebu cymunedau amrywiol wrth geisio defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau cyhoeddus ehangach.

Rydym am i bobl deimlo’n hyderus ac yn gyfforddus wrth ddefnyddio unrhyw wasanaethau, ac i weithwyr gofal iechyd ac ymarferwyr a swyddogion yn ehangach deimlo’n fwy gwybodus wrth wynebu’r cymhlethdodau sy’n deillio o faterion sy’n wynebu rhai pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig wrth geisio cymorth.