Ymunwch â’n Tîm

Ein pobl sydd wrth galon popeth a wnawn yma yn Diverse Cymru. Pa bynnag rôl y byddwch yn ei chymryd gyda ni, byddwch yn ein helpu i wireddu Cymru decach, fwy cydradd i bawb.

Rydym yn ymroddedig i’ch cefnogi yn eich rôl a thu hwnt. Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni hyfforddi mewnol yn ogystal â hyfforddiant allanol a chyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Ynghyd ag arfarniadau blynyddol, byddwch hefyd yn cael sesiynau rheolaidd gyda’ch rheolwr llinell i sicrhau bod gennych bopeth y mae ei angen arnoch i lwyddo yn eich rôl.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cydbwysedd bywyd a gwaith, a dyna pam rydym yn gweithredu system amser fflecsi, yn cynnig dyddiau gwyliau blynyddol hael, ac rydym yn agored i drefniadau gweithio’n hyblyg.

I wneud cais am unrhyw un o’n swyddi, cwblhewch y dogfennau isod a’u dychwelyd i careers@diverse.cymru

Ffurflen Gais
Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

Dim swyddi gwag ar gael

Swyddi Gwag allanol 

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) – Rheolwr Cyllid

Cyflog: £34,494 – £40,428
Oriau: Llawn Amser
Math o gontract: Parhaol
Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Cau: 1 Ionawr 2024

Mae hi’n gyfnod cyffrous o newid yn CCAUC wrth inni symud tuag at fod yn Gomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY), y corff hyd braich newydd a fydd yn gyfrifol am oruchwylio addysg ac ymchwil ôl-16 o fis Ebrill 2024. Rydym yn bwriadu adeiladu ein tîm i baratoi am y newid hwn, fel bod gan CADY adran gyllid sefydledig i gefnogi’r sefydliad, a chanddo un o’r cyllidebau mwyaf ymhlith cyrff hyd braich yng Nghymru.

Rydym am recriwtio Rheolwr Cyllid profiadol i weithio gyda ni yn ystod y cyfnod prysur hwn yn siapio prosesau ar gyfer CADY, a fydd yn fwy na CCAUC, ac y bydd ganddo gyllideb llawer mwy.

Drwy gefnogi a gweithio gyda’r Uwch Gyfrifydd, byddwch yn paratoi’r cyfrifon statudol blynyddol a rheoli misol, ac yn gyfrifol am baratoi ac ailbroffilio cyllidebau blynyddol gan weithio ar draws y sefydliad â deiliaid cyllideb ar yr un pryd.

Byddwch yn gyfrifydd cymwysedig neu rannol-gymwysedig â phrofiad o osod cyfrifon, ac o baratoi cyfrifon statudol a chyllidebau, a hynny’n ddelfrydol yn y sector cyhoeddus. Byddwch yn gyfarwydd â gweithio mewn amgylchedd ariannol a chanddo arferion a gweithdrefnau sefydledig, ac yn gallu gweithio’n annibynnol heb ryw lawer o oruchwyliaeth a hefyd fel aelod o dîm. Byddwch hefyd yn mynd ati’n rhagweithiol i ddatrys problemau ac ymholiadau, ac yn gallu cyfathrebu a gweithio gyda staff yn fewnol ar bob lefel. Mae sgiliau rhifedd a TG cryf yn hanfodol. Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ddymunol.

Am fwy o wybodaeth cliciwch Apply

Mae CCAUC yn gyflogwr achrededig Hyderus o ran Anabledd a Chyflog Byw. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ceisiadau’n arbennig gan ymgeiswyr LGBTQ+, ymgeiswyr anabl ac ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig, sydd yn cael eu tangynrychioli yn CCAUC ar hyn o bryd. Rydym yn falch o dderbyn ffurflenni cais yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) – Swyddog Cyllid

Cyflog: £27,080 – £32,144
Oriau: Llawn Amser
Math o gontract: Parhaol
Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Cau: 1 Ionawr 2024

Mae hi’n gyfnod cyffrous o newid yn CCAUC wrth inni symud tuag at fod yn Gomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY), y corff hyd braich newydd a fydd yn gyfrifol am oruchwylio addysg ac ymchwil ôl-16 o fis Ebrill 2024. Rydym yn bwriadu adeiladu ein tîm i baratoi am y newid hwn, fel bod gan CADY adran gyllid sefydledig i gefnogi’r sefydliad, a chanddo un o’r cyllidebau mwyaf ymhlith cyrff hyd braich yng Nghymru.

Rydym am recriwtio Swyddog Cyllid profiadol i weithio gyda ni yn ystod y cyfnod prysur hwn yn siapio prosesau ar gyfer y Comisiwn, a fydd yn fwy na CCAUC, ac y bydd ganddo gyllideb llawer mwy.

Gan adrodd i’r Uwch Gyfrifydd, fel aelod o dîm bach byddwch yn gyfrifol am y gwaith beunyddiol o brosesu a chysoni holl drafodion y cyfriflyfr prynu, y cyfriflyfr gwerthu a’r banc. Byddwch hefyd yn cefnogi’r Rheolwr Cyllid mewn gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cyfriflyfr cyffredinol, yn postio dyddlyfrau ac yn llunio adroddiadau.

Bydd gennych gymwysterau TGAU gan gynnwys mathemateg a Saesneg ar radd C, ynghyd â naill ai cymhwyster AAT (dymunol) neu’r gallu i ddangos lefel gyfatebol o wybodaeth i wneud y gwaith hwn. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu, rhifedd a TG da, ynghyd â’r gallu i ddatrys problemau. Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ddymunol.

Am fwy o wybodaeth cliciwch Apply

Mae CCAUC yn gyflogwr achrededig Hyderus o ran Anabledd a Chyflog Byw. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo gweithle amrywiol a chynhwysol ac rydym yn annog ceisiadau’n arbennig gan ymgeiswyr LGBTQ+, ymgeiswyr anabl ac ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig, sydd yn cael eu tangynrychioli yn CCAUC ar hyn o bryd. Rydym yn falch o dderbyn ffurflenni cais yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Caiff ein tudalen swyddi gwag ei gweld gan filoedd o bobl o bob rhan o Drydydd Sector Cymru bob mis. I restru eich swydd wag gyda ni, anfonwch ebost at info@diverse.cymru gan nodi: 

 

Teitl Swydd 

Lleoliad 

Cyflog 

Disgrifiad swydd un paragraff 

Dolen i wneud cais neu i’ch gwefan 

Cyfeiriad/ebost ar gyfer anfonebu 

Sylwer ein bod yn gofyn am £25 fesul swydd a restrwn fel ffi sefydlog, dim ots pa hyd fydd yr hysbyseb i’w ddangos. Byddwch yn derbyn anfoneb unwaith mae’r hysbyseb wedi’i gyhoeddi.