Cydraddoldeb i Bawb

Gweledigaeth Diverse Cymru yw helpu i greu cenedl heb ragfarn na gwahaniaethu, ble mae pawb yn gydradd a chaiff amrywiaeth ei ddathlu, a’n cenhadaeth yw diddymu gwahaniaethu ac anghydraddoldeb.

Crëwyd Diverse Cymru yn 2011 drwy uno dau sefydliad, y Cardiff and Vale Coalition of Disabled People ac Awetu.

Elusen yng Nghymru yw Diverse Cymru, sy’n ymrwymedig i gefnogi pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu oherwydd: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn grymuso pobl drwy:

Rydym yn creu newid drwy:

Prosiectau Cyfredol

Gweld ein holl brosiectau

Sharing a message from Dementias Platform UK please sign up if you are interested… https://www.dementiasplatform.uk/news-and-media/latest-news/dpuk-receives-funding-to-run-four-art-workshops-to-improve-diversity-in-dementia-research

Don't forget - our Eid Competition is still open for children and young people to apply! 🎨🖼🖌 Prizes to be won so why not take part!? Bit of fun for kids and families 🎉🥉🥈🥇 Deadline: 8th May

Email youthwork@eyst.org.uk with your entries 😉

I’m really proud we’ve produced this video with support from @WGHealthandCare as part of our #Wales Bereavement Information & Support Service #BISS - we’re looking forward to working in partnership with @DiverseCymru to make our services more accessible 😊 #DeafAwarenessWeek https://twitter.com/MarieCurieCymru/status/1521772367437049856

Marie Curie Cymru@MarieCurieCymru

It's #DeafAwarenessWeek, we wanted to share with you our new video ‘What to expect at the end of life’ which is now available in British Sign Language https://www.youtube.com/watch?v=EBRoPqL2uNg #DAW2022

#USWImpactAwards Congratulations to Dr Roiyah Saltus winner of Impact on Health & Wellbeing for ‘Improving BAME Mental Health & Social Care in Wales’ with @DiverseCymru

3

We ( @DiverseCymru ) are recruiting for a Community Engagement Officer to work with our project partners @MarieCurieCymru. This is a key post working with communities to ensure equitable access to bereavement support across Wales. Check out the post here: https://diversecymru.org.uk/vacancies/

Load More...
“I instantly felt refreshed and my mind felt so clear, it’s a different atmosphere and I had a great time, I would love to come again”
BME Male – 20

Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth

Mae Diverse Cymru’n darparu amrywiaeth eang o ymgynghoriaeth a hyfforddiant ar gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Gellir cynnal ein holl gyrsiau ac ymgynghoriadau ar-lein (ar Microsoft Teams neu Zoom), neu wyneb yn wyneb yn eich sefydliad.

Mae ein holl gyrsiau a gwasanaethau ymgynghori wedi’u seilio ar ymgysylltu â phobl amrywiol o blith yr holl nodweddion cydraddoldeb, ynghyd â gweithio gyda phobl sy’n profi gwahaniaethu, anfantais a/neu anghydraddoldeb yng Nghymru.

Ymgynghoriaeth 

Rydym yn darparu ymgynghoriaeth un i un ar unrhyw agwedd ar gyrraedd cymunedau amrywiol; ymgysylltu a chynnwys pobl amrywiol; gwreiddio cydraddoldeb mewn polisïau ac arfer; gwreiddio cydraddoldeb mewn prosiectau a gweithgareddau; Asesiadau Effaith Cydraddoldeb; a materion eraill sy’n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Gallwn ddarparu ymgynghoriaeth o bell neu wyneb yn wyneb – cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Hyfforddiant 

Mae Diverse Cymru yn cyflogi arbenigwyr yn eu meysydd sy’n darparu amrywiaeth o hyfforddiant wedi’i deilwra, o safon uchel, sy’n trafod pob agwedd ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer eich sefydliad. Rhoi darlun yn unig mae’r rhestr hon o sesiynau hyfforddi, cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn sesiwn hyfforddi nad yw wedi’i gynnwys yn y rhestr. Mae ein holl gyrsiau’n cael eu teilwra i’ch sefydliad, eich dewis o ddeilliannau dysgu, a gellir eu haddasu i weddu i’ch gofynion.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu cwrs:

Anfonwch ebost at Ele Hicks ar: Ele.hicks@diverse.cymru

Ffoniwch ni ar: 029 2036 8888 neu 07826 516617

Ysgrifennwch atom: Ele Hicks, Diverse Cymru, Alexandra House, 307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF5 1JD.

Dysgu mwy am ein cyrsiau hyfforddi…

Newyddion

Ein Gwobrau

Hoffech chi glywed mwy gan Diverse Cymru?

Buasem wrth ein boddau’n dangos ichi sut mae eich cefnogaeth yn helpu Diverse Cymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac amrywiaeth ledled ein gwlad. Mae angen eich caniatâd arnom i’ch cadw’n hysbys ynghylch ein hymgyrchoedd a’n digwyddiadau, a’r hyn y gallwch chi ei wneud i helpu i wneud ein cymdeithas yn well.

Cofrestru nawr