Cydraddoldeb i Bawb

Gweledigaeth Diverse Cymru yw helpu i greu cenedl heb ragfarn na gwahaniaethu, ble mae pawb yn gydradd a chaiff amrywiaeth ei ddathlu, a’n cenhadaeth yw diddymu gwahaniaethu ac anghydraddoldeb.

Crëwyd Diverse Cymru yn 2011 drwy uno dau sefydliad, y Cardiff and Vale Coalition of Disabled People ac Awetu.

Elusen yng Nghymru yw Diverse Cymru, sy’n ymrwymedig i gefnogi pobl sy’n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu oherwydd: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn grymuso pobl drwy:

Rydym yn creu newid drwy:

Prosiectau Cyfredol

Gweld ein holl brosiectau
“I instantly felt refreshed and my mind felt so clear, it’s a different atmosphere and I had a great time, I would love to come again”
BME Male – 20

Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth

Mae Diverse Cymru’n darparu amrywiaeth eang o ymgynghoriaeth a hyfforddiant ar gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Gellir cynnal ein holl gyrsiau ac ymgynghoriadau ar-lein (ar Microsoft Teams neu Zoom), neu wyneb yn wyneb yn eich sefydliad.

Mae ein holl gyrsiau a gwasanaethau ymgynghori wedi’u seilio ar ymgysylltu â phobl amrywiol o blith yr holl nodweddion cydraddoldeb, ynghyd â gweithio gyda phobl sy’n profi gwahaniaethu, anfantais a/neu anghydraddoldeb yng Nghymru.

Ymgynghoriaeth 

Rydym yn darparu ymgynghoriaeth un i un ar unrhyw agwedd ar gyrraedd cymunedau amrywiol; ymgysylltu a chynnwys pobl amrywiol; gwreiddio cydraddoldeb mewn polisïau ac arfer; gwreiddio cydraddoldeb mewn prosiectau a gweithgareddau; Asesiadau Effaith Cydraddoldeb; a materion eraill sy’n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Gallwn ddarparu ymgynghoriaeth o bell neu wyneb yn wyneb – cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Hyfforddiant 

Mae Diverse Cymru yn cyflogi arbenigwyr yn eu meysydd sy’n darparu amrywiaeth o hyfforddiant wedi’i deilwra, o safon uchel, sy’n trafod pob agwedd ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer eich sefydliad. Rhoi darlun yn unig mae’r rhestr hon o sesiynau hyfforddi, cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn sesiwn hyfforddi nad yw wedi’i gynnwys yn y rhestr. Mae ein holl gyrsiau’n cael eu teilwra i’ch sefydliad, eich dewis o ddeilliannau dysgu, a gellir eu haddasu i weddu i’ch gofynion.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu cwrs:

Anfonwch ebost at Ele Hicks ar: Ele.hicks@diverse.cymru

Ffoniwch ni ar: 029 2036 8888 neu 07826 516617

Ysgrifennwch atom: Ele Hicks, Diverse Cymru, Alexandra House, 307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF5 1JD.

Dysgu mwy am ein cyrsiau hyfforddi…

Newyddion

Ein Gwobrau

Hoffech chi glywed mwy gan Diverse Cymru?

Buasem wrth ein boddau’n dangos ichi sut mae eich cefnogaeth yn helpu Diverse Cymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac amrywiaeth ledled ein gwlad. Mae angen eich caniatâd arnom i’ch cadw’n hysbys ynghylch ein hymgyrchoedd a’n digwyddiadau, a’r hyn y gallwch chi ei wneud i helpu i wneud ein cymdeithas yn well.

Cofrestru nawr