Cynllun Grant £455,000 newydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gweithgareddau diwylliannol Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ar lawr gwlad a dan arweiniad y gymuned

Mae’n bleser gaDiverse Cymru gyhoeddi eiboyrheoli Cynllun Grant Diwylliant Llywodraeth Cymru agyfer Sefydliadau Llawr Gwlad a boy cynllun afoaagor i dderbyn ceisiadau ynnghanol miAwst 2023.

MaCynllun Grant Diwylliant Llywodraeth Cymru agyfer Sefydliadau Llawr Gwlad yuo gyfres o weithgareddau a fydd ycael ecynnal i gefnogi pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ycynnwys pobl o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr, i gael mynediad a chynhwysiant cyfartal mewn gweithgareddau diwylliannol ledled Cymru. Mae’r Cynllun Grant yymateb uniongyrchol i ddau gagweithredu penodol yadran Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. Mae’n mynd i’afael â’angen i adolygu ceisiadau agyllid i wella canlyniadau i sefydliadau daarweiniad pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig nebobl o gefndiroedd DuAsiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig amae’n clustnodi adnoddau i gefnogi gweithgareddau diwylliannol a chreadigol llawr gwlad ymysg grwpiau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Bydd y Cynllun Grant ycefnogi aycyfnerthu cyfranogiad, ymgysylltiad a chynrychiolaeth pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig drwy fuddsoddi ymhellach mewn gweithgareddau diwylliannol newydd gyda grwpiau llawr gwlad ledled Cymru, i’galluogi i gael mynediad agyllid a chefnogaeth agyfer prosiectau a chreu rhaglen o weithgareddau diwylliannol amrywiol hyfiRhagfyr 2024.

MaLlywodraeth Cymru wedi amlinellu eymrwymiadau a’fenter agydraddoldeb hiliol, a gyhoeddwyd ymiMehefin 2022 yeCynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. Amlinellodd y Cynllun weledigaeth Llywodraeth Cymru i foygenedl wrth-hiliol erbyn 2023 a chyflwynodd nodau a chamau gweithredu blaenoriaethol agyfer 1o feysydd polisi ycynnwys Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon.

Bydd y fenter newydd hoygalluogi grwpiau cymunedol a sefydliadau pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ynNghymru negrwpiau cymunedol nesefydliadau y maecleientiaid ybennaf ybobl Dduon, Asiaidd neLeiafrifoedd Ethnig, i gael mynediad agyllid prosiect cyfalaf a/neu refeniw agyfer uflwyddyn nefwnauflwyddyn.

Bydd grwpiau a sefydliadau ycael gwneud cais agyllid o hya£30,000 ydibynnu afaint a statws cyfansoddiadol y grŵp.

Eidymuniad ycefnogi amrywiaeth o brosiectau sy’n adlewyrchu amrywiaeth cymunedau Cymru ycynnwys, onheegyfyngu igelfyddydau gweledol, celf cymunedol, dawns, carnifal, gwyliau, perfformiad, llenyddiaeth, a cherddoriaeth.

Bydd rownd gyntaf y grant yagor ynnghanol miAwst 2023 a bydd digwyddiadau ymgysylltu ar-lein ycael ecynnal drwy gydol Awst a Medi i rocyfle i grwpiau sydd â diddordeb gael cwrdd â gweinyddwyr y grant a darganfod mwy.

Ohoffech gael eich ychwanegu ay rhestr ebostio i dderbyn mwo wybodaeth a chael eich hysbysu ynghylch manylion agor y broses ymgeisio agrant, anfonwch ebost agrants@diverse.cymru, ogwelwch ydda.