Mae Diverse Cymru’n cynnig gwasanaeth ymgynghori rhagorol, wedi’i deilwra i’r unigolyn neu’r sefydliad.

Rydym yn darparu ymgynghoriaeth un-i-un ar unrhyw agwedd ar:

 • Gyrraedd cymunedau amrywiol;
 • Ymgysylltu a chynnwys pobl amrywiol;
 • Ymwreiddio cydraddoldeb mewn polisi ac arfer;
 • Ymwreiddio cydraddoldeb mewn prosiectau a gweithgareddau;
 • Asesiadau Effaith Cydraddoldeb; a
 • Phynciau sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae ein dewis o wasanaethau ymgynghoriaeth ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn cynnwys:

Gallwn eich cynorthwyo i gynnal digwyddiadau cynhwysol a hygyrch ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth, rhanddeiliaid a staff er mwyn rhannu materion, pryderon ac atebion cydraddoldeb. Gallwn drefnu digwyddiadau ymgysylltu ar gyfer cymunedau amrywiol neu’ch cynorthwyo i gynllunio a chynnal eich digwyddiadau eich hun.

Mae’r pynciau yr ydym wedi cynnal digwyddiadau ymgysylltu ar eu cyfer yn cynnwys:

 • datblygu amcanion cydraddoldeb;
 • recriwtio gweithlu amrywiol;
 • cynlluniau strategol; a
 • chyd-gynhyrchu gwasanaethau a phrosiectau gyda chymunedau amrywiol.

Gall Diverse Cymru ddarparu hwylusydd, helpu i ddylunio cwestiynau perthnasol ac agored, recriwtio cyfranogwyr o’n rhwydwaith eang o gysylltiadau o bob rhan o’r sbectrwm nodweddion gwarchodedig neu o grwpiau penodol, a darparu adborth.

Gall ein hymgynghorwyr adolygu a rhoi cyngor ar eich Cynllun Cydraddoldeb Strategol, a’ch polisïau a gweithdrefnau ehangach, a’ch cynorthwyo i ddatblygu cynllun gweithredu i ganfod y blaenoriaethau a gweithredu arnynt.

Gall ein hymgynghorwyr eich cynorthwyo i gynllunio prosiect neu wasanaeth newydd neu newid gwasanaeth i gynnwys ystyriaethau cydraddoldeb yn llawn. Gallwn eich cynorthwyo i ystyried y ffyrdd y mae dyluniad eich prosiect neu wasanaeth o bosibl yn creu rhwystrau anfwriadol, a sut gallwch fanteisio i’r eithaf ar gynhwysiant ac elwa o grwpiau amrywiol.

Mae aelodau ein grŵp EIA yn cynnal adolygiadau annibynnol ar eich asesiadau effaith ar gyfer strategaethau, rhaglenni, cynlluniau a pholisïau newydd a’ch rhai presennol, er mwyn gweld a ydyn nhw’n cael effaith andwyol posibl ar grwpiau’r nodweddion gwarchodedig.

Gallwn eich cynorthwyo i ddatblygu eich cyfeillion beirniadol neu grŵp cynghorol i roi adborth ichi ar eich gwasanaethau.

Rydym yn cynnal cyflwyniadau, darlithoedd a seminarau ar amrywiaeth o bynciau cydraddoldeb ac amrywiaeth. Os ydych chi’n chwilio am siaradwr ar gyfer cynhadledd neu ddiwrnod hyfforddi staff ar gydraddoldeb ac amrywiaeth, cysylltwch â ni. Mae pynciau’r ydym wedi’u darparu o’r blaen yn cynnwys:

 • Model Cymdeithasol Anabledd
 • Ymgysylltu â chymunedau amrywiol
 • Arferion amrywiaeth yn y gweithle
 • Amcanion cydraddoldeb a Chynlluniau Cydraddoldeb Strategol
 • Gwreiddio cydraddoldeb yn eich gwasanaethau a phrosiectau
 • Amrywiaeth ar waith ym myd ffilm a theledu
 • Amrywiaeth yn y sector celfyddydau
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn addysg
 • Polisi ac arfer taliadau uniongyrchol
 • Cysylltu cydraddoldeb a llesiant
 • Cydraddoldeb a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Cyflawni Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol effeithiol
 • Asesiadau Effaith Cydraddoldeb
 • Ymchwil ar gydraddoldeb a’i ddefnyddiau.